Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Prevádzkovateľ a predávajúci: Ložiská - Prešov, s. r. o.
IČO: 45959145
DIČ: 2023156993
IČ DPH: SK2023156993
so sídlom: Vranovská 34, 080 06 Prešov
zapísanej v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 23825/P

kontaktné údaje: Michal Platko
email: loziska@loziska-presov.sk
telefón: 0901 765 461

orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1
tel.: 051/7721 597

internetový obchod (e-shop): www.loziska-presov.sk 

(ďalej len „predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.loziska-presov.sk ,ďalej len „internetový obchod“.

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.


II. Informácie o tovare a cenách

1. Tovarom sú všetky produkty zverejnené v internetovom obchode. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty vo výške 20%. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok. 

2. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. 

3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.


III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
a) prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
b) vyplnením objednávkového formulára bez registrácie. 

2. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia. 

3. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami. 

4. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. 

5. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. 

6. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

7. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.


  IV. Zákaznícky účet

  1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie. 

  2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. 

  3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami. 

  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám. 

  5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok. 

  6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.


  V. Platobné podmienky

  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
  a) v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke predávajúceho,
  b) dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
  c) bezhotovostne , t. j. platba vopred na základe oznámenia o prijatí objednávky na bankový účet predávajúceho vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN SK55 1111 0000 0011 1528 0000, BIC UNCRSKBX.; tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho,
  d) u stálych odberateľov (po dohode) bezhotovostne, t. j. platba na základe faktúry so splatnosťou a na bankový účet predávajúceho uvedenými vo faktúre. 

  2. V prípade platby v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby vopred na bankový účet predávajúceho je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby na bankový účet predávajúceho (u stálych odberateľov - po dohode) je splatnosť uvedená na faktúre. 

  3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho. 

  4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v zmluvnej výške. 

  5. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu z ceny za registráciu do internetového obchodu, zľavu za dopravu pri nákupe tovaru nad predajcom stanovenú minimálnu výšku objednávky, ako aj individuálnu zľavu. 

  6. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.


  VI. Dodacie podmienky

  1. Predávajúci je povinný do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase - objednávky uskutočnené do 14:00 hod. sú spravidla expedované v ten istý deň, inak ďalší pracovný deň.

    2. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu:
    a) osobným odberom kupujúcim na prevádzke predávajúceho,
    b) na adresu určenú v objednávke kupujúcim prostredníctvom kuriérskej spoločnosti ReMax Courier Service, spol. s r.o., so sídlom Albína Brunovského 6 , Bratislava 841 05.

    3. Pri osobnom odbere je možné objednávku vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch bude predávajúci kupujúceho informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať počas pracovného času, mimo túto dobu po dohode.

    4. Pri doprave kuriérskou spoločnosťou je doručenie zvyčajne na nasledujúci pracovný deň po expedícii zo skladu predávajúceho.

    5. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informuje o tom predávajúci kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. 

    6. Pri zvolení platby vopred sa na účely tohto článku za deň uzavretia kúpnej zmluvy považuje deň prijatia peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. 

    7. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. 

    8. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru. 

    9. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

    10. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

    11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu odporúčame kupujúcim skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. 

    12. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

    13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.


    VII. Poplatky za prepravu

    1. Pri platbe vopred na bankový účet a pri platbe na základe faktúry účtuje predávajúci za dopravné:
    a) pri osobnom prevzatí na prevádzke predávajúceho – 0€
    b) pri doprave kuriérskou spoločnosťou (s doručením zvyčajne na nasledujúci pracovný deň po expedícii zo skladu predávajúceho): 
       a. 0-5 kg 4,00 € vrátane DPH
       b. 5-15 kg 4,50 € vrátane DPH
       c. 15-25 kg 5,50 € vrátane DPH
       d. 25-30 kg 6,00 € vrátane DPH

    U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných tovarov a pri hmotnosti zásielky nad 30 kg môže byť cena prepravy zvýšená, o čom predávajúci informuje kupujúceho. Zásielka môže byť následne rozdelená aj do viacerých balíkov. 

     2. Pri platbe na dobierku (platba kuriérovi v hotovosti pri prevzatí) je účtovaný poplatok 1,20€ vrátane DPH. 

     3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru ako aj na cene za tieto služby.


     VIII. Prevod vlastníckeho práva

     1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. 

     2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.


     IX. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa 

     1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

     2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zaslať aj na emailovú adresu predávajúceho uvedenú v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Ak sú s tovarom poskytované darčeky, je kupujúci povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť nasledovný formulár: ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

     3. Tovar kupujúci nezasiela predávajúcemu na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. 

     4. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 

     5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

     6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 

     7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.


     X. Odstúpenie od zmluvy 

     1. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku. Ak sú s tovarom poskytované darčeky, je kupujúci povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

     2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.


     XI. Ochrana osobných údajov 

     1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

     2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. 

     3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. 

     4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne: a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail, c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, g) právo na prenosnosť osobných údajov, h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov. 

     5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia daňového dokladu, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy, kontaktovania zákazníka ohľadom objednávky, plnenia zmluvy, vybavovania uplatňovania zodpovednosti za vady predávaného tovaru – vyplývajúce z plnenia zmluvy ako aj účtovania v účtovníctve. 

     6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

     7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.


     XII. Záverečné ustanovenia 

     1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. 

     2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. 

     3. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky. 

     4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako sú i zverejnené na internetovej stránke internetového obchodu. 

     5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

     6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.     Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2019